Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. 't Werftje, met vestiging te 8380 Zeebrugge, Werfkaai 29 (hierna “'t Werftje”), gevoerd via de besloten vennootschap “Navale Mare BV”, met zetel te 8340 Damme, Sint-Janstraat 2A, BTW BE 0795.461.960, RPR Gent afdeling Brugge (hierna genoemd “Navale Mare”). Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten via de webshop.

1.2. Door het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst, erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met Navale Mare.

1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Navale Mare, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen Navale Mare en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

1.5. Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door Navale Mare van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6. Navale Mare behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.7. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Navale Mare en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden. Indien Navale Mare en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. ACCOUNT WEBSHOP

2.1. Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een accountnaam en een persoonlijke toegangscode. De accounthouder is gehouden zorgvuldig om te gaan met diens accountnaam en toegangscode en deze geheim te houden.

2.2. De accounthouder is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van diens account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De accounthouder zal Navale Mare onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van diens account. Navale Mare kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik/misbruik van accounts door anderen dan de accounthouder, ook in geval van hacking van een account. De klant met een account vrijwaart en stelt Navale Mare volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

2.3. Navale Mare is gerechtigd een individuele account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
(i) In geval een vermoeden bestaat dat het account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde;
(ii) Wanneer de accounthouder herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting te voldoen;
(iii) In geval van schending van onderhavige algemene voorwaarden en de contractuele verplichtingen van de klant.
Deactivering of stopzetting van een account betekent dat het onmogelijk wordt om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Bij een online bestelling op de webshop dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden. De opties die tijdens de online bestelling door het systeem worden aangegeven op vlak van tijdstip van afhaling, gelden op basis van beschikbaarheden op het ogenblik van de online bestelling. Het plaatsen van een online bestelling door de klant doet nog geen overeenkomst met Navale Mare ontstaan. Bestellingen worden behandeld op een “first come, first serve”-basis. In het geval Navale Mare zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling – zoals maar niet beperkt tot het niet meer voorradig zijn van de bestelde producten – zal Navale Mare de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Reeds uitgevoerde betalingen zullen binnen de 14 kalenderdagen worden terugbetaald. In geen geval kan een schadevergoeding worden geëist van Navale Mare.

3.2. Bestellingen voor een bepaalde dag dienen steeds ten laatste 24 uur op voorhand doorgegeven te zijn aan Navale Mare, via het online bestelproces of anders.
Navale Mare behoudt zich in ieder geval het recht voor een bestelling van de klant niet te aanvaarden indien deze niet tijdig is geplaatst.

3.3. Een bestelling dient betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.1.

4. UITVOERING OVEREENKOMST

4.1. Navale Mare is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de opdrachtbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.

4.2. Alle producten en diensten die niet expliciet werden voorzien, worden supplementair aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.

5. ANNULERING OVEREENKOMST

De klant-consument beschikt voor de online aankopen via de webshop niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

6. AFHALING BESTELLING DOOR DE KLANT

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Navale Mare niet gehouden de producten mee te geven met de klant zolang de bestelling niet integraal is betaald.

6.2. Tijdens het (online) bestelproces wordt het tijdstip vermeld waarop een bestelling beschikbaar zal zijn voor afhaling door de klant in 't Werftje. Beperkte afwijkingen van het vooropgestelde tijdstip voor afhaling kunnen geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de bestelling ten laste van Navale Mare, noch tot indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook en ontheft de klant niet van diens verplichtingen.

8. PRIJS

8.1. Alle prijzen zijn in euro. Bijkomende kosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.

8.2. Navale Mare behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de klant de bestelling plaatst.

9. BETALING

9.1. Online bestellingen via de webshop van Navale Mare kunnen betaald worden via de aangeboden online betaalinstrumenten. Navale Mare behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmogelijkheden niet open te stellen voor specifieke klanten, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) wanneer zij vaststelt dat de betrokken klant online bestellingen (herhaaldelijk) niet komt afhalen.

9.2. Voor online betalingen doet Navale Mare beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Navale Mare heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Navale Mare niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de bestelling niet integraal is betaald.

9.4. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Navale Mare.

9.5. Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik, dienen zelf het initiatief te nemen om een factuur te vragen bij Navale Mare. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds onmiddellijk betaalbaar, zonder korting. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

10. LAATTIJDIGE BETALING

10.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de gestelde vervaldag, wordt het achterstallige verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:
(i) Een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;
(ii) Een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het achterstallig bedrag met een minimum van € 100, onverminderd het recht van Navale Mare om hogere schade te bewijzen;
(iii) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

10.2. Wanneer de klant nalaat diens verbintenissen uit te voeren, onder meer wanneer één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen niet of niet volledig zijn nagekomen op de vervaldag of wanneer de betaling via een online betaalplatform of via kredietkaart wordt geweigerd:
(i) Is Navale Mare niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering/levering en kan Navale Mare de (verdere) uitvoering/levering zonder voorafgaande verwittiging onmiddellijk opschorten, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door de opschorting van de levering van de producten;
(ii) Behoudt Navale Mare zich het recht voor om de overeenkomst en alle andere overeenkomsten van rechtswege te beëindigen, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na vergeefse schriftelijke ingebrekestelling van de klant, in welk geval Navale Mare gerechtigd is om alle reeds geleverde producten en diensten en alle gemaakte kosten te factureren aan de klant;
(iii) Wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Deze bepalingen krijgen eveneens toepassing in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden.

11. KLACHTEN

11.1. Navale Mare garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode of tijdens de normale verbruiksperiode voor de betrokken producten, dit op voorwaarde dat de klant de producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart (onder meer op vlak van koeling) en, in voorkomend geval, op correcte wijze bereidt.

11.2. De klant dient de producten van de webshop onmiddellijk na afhaling te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot de producten worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan Navale Mare overmaakt binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn afgehaald/geleverd. Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

11.3. In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan Navale Mare, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden.

11.4. Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

11.5. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11.6. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. De aansprakelijkheid van Navale Mare beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van Navale Mare - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten of het (opnieuw) uitvoeren van de ontbrekende of gebrekkige diensten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten.

12.2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Navale Mare nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van Navale Mare is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

12.3. De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Navale Mare voor:
(i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;
(ii) Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:
a. Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;
b. Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;
c. Niet-correcte bereiding van de producten door de klant of een door de klant aangestelde derde;
(iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;
(iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;
(v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;
(vi) Aanspraken met betrekking tot het niet bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van dieet, gezondheid of mentaliteit. Navale Mare garandeert in geen geval dat de klant dergelijke doelstellingen zal of kan bereiken;
(vii) Ongevallen in 't Werftje;
(viii) Diefstal, verdwijningen of andere schade aan de eigendommen van de klant of de gasten in 't Werftje;
(ix) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;
(x) Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13;
(xi) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

13. OVERMACHT & HARDSHIP

13.1. Navale Mare en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship.

13.2. Gevallen van overmacht of hardship geven Navale Mare het recht om, naar eigen keuze:
(i) De nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;
(ii) De contractuele voorwaarden te herzien;
(iii) De overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat Navale Mare enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door Navale Mare ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging.

13.3. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers.

14. NETTING & EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen Navale Mare en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Navale Mare en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

14.2. De producten geleverd door Navale Mare blijven eigendom van Navale Mare tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom, interesten en kosten) door de klant.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN & REFERENTIES

15.1. Alle teksten, beschrijvingen, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op de website / webshop worden weergegeven, zijn eigendom van Navale Mare of zijn met toestemming van de respectieve rechthebbenden door Navale Mare gebruikt en mogen slechts gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, gepost, overgebracht, gedistribueerd of gebruikt worden voor het maken van afgeleide werken, dan na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Navale Mare.

16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

16.1. De klant geeft aan Navale Mare de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Navale Mare handelt hierbij in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

16.2. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, de administratie van het klantenbestand en het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de activiteiten van Navale Mare.

16.3. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen en kan steeds aangeven dat hij niet langer in het klantenbestand van Navale Mare opgenomen wil blijven en geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen van Navale Mare.

17. BEVOEGDE RECHTBANKEN & TOEPASSELIJK RECHT

17.1. In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen Navale Mare en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van Navale Mare bevoegd.

17.2. Het Belgisch recht is van toepassing.